Tehnička škola GSP ima dugu tradiciju. Osnovana je 3. oktobra 1933. godine. Tada je Direkcija tramvaja i osvetljenja odobrila Pravilnik i nastavni plan zanatske škole pod nazivom Muška zanatska škola Direkcije tramvaja i osvetljenja. 

Prva generacija redovnih učenika upisana je školske 1933/34. godine i tada su upisana trideset i dva učenika. Školu je finansirala DTO, a nadzor nad njenim radom i upravljanjem vršio je Školski odbor sastavljen od stručnjaka DTO i jednoga predstavnika Ministarstva trgovine i industrije.

Posle oslobođenja, škola je nastavila sa radom. Tada menja svoj naziv u Muška zanatska škola BELSAP (Beogradsko električno saobraćajno preduzeće), a zatim u Industrijska škola sa praktičnom obukom Belsap, odnosno GSP.

Od 1953. godine prava osnivača škole preneta su na Narodni odbor opštine Stari grad. Opština tada preuzima finansiranje ličnih rashoda nastavnog i ostalog osoblja škole, a GSP ulaže sredstva za materijalne i investicione rashode, kao i za nagrade za učenike. Godine 1959. škola ponovo menja naziv u Škola sa praktičnom obukom “Bora Marković” GSP.

Odlukom Radničkog saveta GSP i rešenjem Saveta za prosvetu Narodne Republike Srbije  1961. godine, osnovan je Školski centar za stručno osposobljavanje kadrova GSP-a koji je počeo sa radom školske 1961/62. godine. U njegov sastav ušla je i Škola sa praktičnom obukom “Bora Marković”. Centar se nalazio u krugu GSP-a, na Dorćolu u Dunavskoj ulici broj 62. Gde je izvođena praktična i teorijska nastava.

Zbog širenja škole, uvođenja novih zanimanja i loših prostornih uslova 1975. godine škola se preselila u ulicu Božidara Adžije broj 2 (danas ulica Radoslava Grujića 2), gde se i danas nalazi.

Sa reformom srednjeg usmerenog obrazovanja 1977/78. godine naša škola uključena je u reformu sa prva dva razreda Zajedničkih osnova i dva razreda usmerenog obrazovanja.

Tada pod imenom, Obrazovni centar za stručno obrazovanje kadrova GSP, organizuje proizvodni rad za sve srednje škole na opštini Vračar.

U ovom periodu škola tri puta menja naziv: 1980. godine Obrazovni centar GS “Beograd”, “Bora Marković”, 1987. godine Saobraćajna, mašinska i elektrotehnička škola GSP “Bora Marković” i od 1995. godine Tehnička škola GSP.

Posle ukidanja usmerenog obrazovanja škola se preorijentisala na svoja stara zanimanja u mašinskoj, elektrotehničkoj i saobraćajnoj struci.

Danas, Tehnička škola GSP u obrazovanju redovnih i vanrednih učenika u tri područja rada saobraćaj,mašinstvo i obrada metala i elektrotehnika obrazuje obrazovne profile tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, automehaničar, autolimar, autoelektričari ,mašinski tehničari motornih vozila, elektrotehničari za elektroniku na vozilima,bravar elektrotehničar elektromotornih pogona elektromehaničari za mašine i opremu.

Učenici škole nose primeniva znanja u privredu. Tokom školovanja iz nastavni predmeta teorijske i praktične nasrave dobiju znanja vezana  za konstrukciju i održavanje motornih vozila,dijagnostiku kvarova ( mahaničkih i kvarova na elektro uređajima i instalacijama), otklanjanje kvarova na svim sistemima na motornim vozilima, demontažu i zamenu dotrajalih i neispravnih delova,  monražu delova i sistema, eksploataciju motornih vozila, organizaciju transportnog procesa u prevozu putnika i tereta, izradu potrebne dokumentacije za izvođenje transportnog procesa i znanja i veštine neposrednog izvođenja transportnog procesa. U ostvarivanju nastavnog procesa od velikog značaja je saradnja sa  socijalnim partnerima škole u čijim objektima učenici stiču praktična znanja uz nadzor nastavnika praktične nastave.

Tehnička škola GSP oduvek je ostvarivala blisku saradnju sa Gradskim saobraćajnim preduzećem i taj odnos je održala do danas. GSP je osnivač naše škole i u njemu se izvodi praktična nastava za naše učenike, koji se najčešće i zapošljavaju u ovom javnom preduzeću.

U svojoj, 85 godina dugoj tradiciji vaspitanja i obrazovanja učenika, škola je iznedrila preko 55.000 svršenih srednjoškolaca.

Tokom svog dugogodišnjeg postojanja, škola se menjala i kvantitativno, i kvalitativno, i prostorno i programski.

Ono na šta smo posebno ponosni je činjenica da je i dan-danas naša škola zadržala primat u obrazovanju kadrova za potrebe GSP-a, velikih autoprevoznika, privatnih auto-servisa tj. svih privrednih subjekata koji se bave održavanjem, opravkom  i eksploatacijom motornih vozila svih vrsta.

Ne mali broj naših učenika nastavlja školovanje na Visokoškolskim i Akademskim studijama. Znanja ponesena iz škole su ima dobar temelj za nadgradnju tokom školovanja. U našim redovima zaposlenih ima kolega koji su upravo završili ovu školu i nastavkom školovanja  postigli stepen obrazovanja , kojim sada rade kao nastavnici i sledećim generacija prenose naučena znanja ponesena iz škole i daljeg svog školovanja.