Misija

Najvažniji deo tradicije naše škole je kvalitetno obrazovanje i vaspitanje stručnog kadra za potrebe Gradskog saobraćajnog preduzeća i velikog broja državnih i privatnih autoprevoznika, autoservisa kao i preduzeća koja pružaju usluge u oblasti eksploatacije i održavanja motornih vozila, dijagnostike kvarova i opravke motornih vozila.

Ovo postižemo sveobuhvatnim prenošenjem i usvajanjem kako teorijskog tako i praktičnog dela nastave.

Saradnja učenika i nastavnika, jedan je od prioriteta a zasniva se na međusobnom razumevanju, uvažavanju, poverenju, pravičnosti i odgovornosti svih učesnika vaspitno – obrazovnog procesa, kao i nadogradnja dobrih odnosa sa lokalnom zajednicom i poslovnim partnerima.

Vizija

Našu školu vidimo kao mesto gde će učenici sticati trajna i primenljiva znanja. Želimo da nas lokalna zajednica i u buduće prepoznaje kao vaspitno-obrazovnu ustanovu koju odlikuju: rad u savremenim prostorno-tehničkim uslovima i atmosfera pozitivnih međusobnih odnosa svih aktera vaspitno-obrazovnog procesa . Postavili smo sebi šest velikih ciljeva i to :

Prvi veliki cilj je stvaranje uslova i povećanje kvaliteta nastave i uključivanje u savremene tokove razvoja srednje stručnog obrazovanja.

 1. Izvođenje teorijske nastave za učenike u sva tri područja rada u opremljenim kabinetima i učionicama teorijske nastave za sve predmete kako opšteobrazovne tako i opštestruče i stručne predmete. Renoviralje učionica u podrumu škole, zamana dotrajalih prozora i ugradnja novih,Rekonstrukcija ventilacionih sistema i ugradnja novih .
 2. Oganizacija i sprovođenje praktične nastave u sva tri područja rada sa savremenom opremom,alatima i instrumentima u opremljenim radionicama i kabinetima  praktične nastave  sa visokostručnim nastavničkim kadrom.
 3. Nastava koja se obavlja kroz vežbe u za to opremljenim laboratorijima.
 4. Osavremenjivanje, postojećih kabineta računarstva i informatike
 5. Organizacija i izvođenje Blok nastave –obuka vožnje  na tehnički ispravnim, sigurnim vozilima, sa vrlo profesionalnim i stručnim nastavničkim kadrom.
 6. Nabavka vozila “C“ kategorije za obuku vožnje i polaganje završnih ispita obrazovnog profila vozač motornih vozila.
 7. Obrazovanja vanrednih učenika u svim područjima rada i verifikovanim obrazovnim profilima prema zahtevima privrede i uz nastavak saradnje sa poslovnim partnerima kojima se već veliki niz godina ostvaruje izuzetno uspešna saradnja.
 8. U obrazovanju vanrednih učenika zadržati postojeći nivo i povećati kvalitet i broj učenika i izrade programa stručnih osposobljavanja u sva tri područja rada kroz saradnju sa zainteresovanim preduzećima i kompanijama, a dosadašnju saradnju proširiti .
 9. Izrada novih i inovacija postojećih obrazovnih profila u skladu sa tehničko tehnološkim napretkom i privrednim razvojem naše zemlje.
 10. Nabavka opreme,alata,instrumenata nastavnih sredstava u sva tri područja rada,opremanje kabineta, učionica i radionica šemama, pokaznim materijalom,maketama, dijagnostičkim i drugim potrebnim uređajima.

Drugi veliki cilj je podsticanje razvoja učenika

 1. Podrška učenicima sa ciljem unapređivanja postignuća kako u teorijskoj tako u praktičnoj nastavi.
 2. Stalno praćenje rezultata učenja i preduzimanje mera za poboljšanje .
 3. Rad postojećih sekcija i formiranje novih, prema interesovanjima u školi što omućava učeniku da otkrije, zadovolji i dalje razvije interesovanja, sklonosti i sposobnosti za pojedine oblasti života ,rada i stavaralaštva.
 4. Organizacija raznovrsnih aktivnosti vezanih za podsticanje razvoja učenika i razvijanje zdravih stilova života očuvanja zdravlja, prevencija bolesti zavisnosti i dr.
 5. Davanje značaja učenicima koji su svojim učenjem,redovnim prisustvom, radom, ponašanjem ostvarivali svoj lični školski uspeh kao i prezentovali školu na takmičenjima (pohvale, uključivanje u podrškiu i pomoć učenicima onima koji ne mogu ostavriti uspeh).
 6. Rad sa učenicima kojima je potreban dodatna podrška za učenje ( individualni obrazovni plan).
 7. Unapređivanje rada učeničkog parlamenta i vršnjačkih timova.

Treći veliki cilj Jačanje profesinalnih kapaciteta zaposlenih

 1. Razvijanje kompetencija neophodnih za kvalitetan rad i osavremenjivanje nastavnog procesa
 2. Podrška svim zaposlenim i učešće u izradama prezentacija, seminara u svim nastavnim predmetima i oblastima koji doprinose kvalitetu nastavnog procesa, edukaciji i interakciji.
 3. Stručno usavršavanje ,usvršavanje zaposlenih za korišćenje softverskih programa, kursevi stranih jezika
 4. Stalno stručno usavršavanje  i edukacija svih nastavnika za svoje nastavne predmete, razmena iskustava i interna usavšavanja.
 5. Stalno stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u stručnoj službi škole.
 6. Stalno stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u računovodstvu,sekretarijatu , autoškoli,službi vanrednog obrazovanja .
 7. Aktivnosti i prisustvo zaposlenih na svim mestima i skupovima na kojima se razmatra i odlučuje o poslovima kojima se škola bavi .
 8. Interna ili spoljašnja edukacija zaposlenih sa Zakonima, Pravilnicima koji definišu rad u Srednjim školama u Repblici Srbiji.
 9. Razvijanje kompetencija za samovrednovanje, vrednovanje,donošenje akcionih planova izradu projekata, timski rad i drugo.

 Četvrti veliki cilj Održavanje postojećeg nivoa i Stvaranje bezbednijih  uslova za učenje i rad

 1. Podizanje na najviši nivo bezbednost  svih učenika  škole, zaposlenih i trećih lica sa sprovedenom analizom dosadašnjeg stanja i  sprovođenjem mera zaštite od nasilja.
 2. Dalje razvijanje timskog rada za izradu i sprovođenje akcionih planova borbe protiv svih vidova nasilja i povećanja bezbednosti u školi.
 3. Uključivanje učenika i roditelja  u aktivnosti organizacije i promocije borbe protiv nasilja.
 4. Češći susreti učenika na sportskim aktivnostima i takmičenjima.
 5. Organizacija tribina za učenike,roditelje i zaposlene.
 6. Promocija primera dobre prakse i niz aktivnosti u cilju povećanja bezbednosti učenika.
 7. Nastavak sprovođenja mera propisanih Pravilnikom o zašiti učenika od nasilja Tehničke škole GSP Beograd.
 8. Nastavak dobre saradnje sa Centrima za socijalni rad.
 9. Razviajnje kapaciteta za nenasilno rešavanje komflikata.

Bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih na radu  je jedan od najvećih prioriteta i obaveza škole da to ispuni. Iz tog razloga usluge pružanja vođenja poslova bezbednosti i zdravlja na radu kao i poslova zaštite od požara u svemu saglasno odrededbama važećih zakona biće date  davaocu usluga koji poseduje lincencu izdatu od strane Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja (detalji navedeni u Ugovoru o poslovnoj saradnji. Kontakt osoba sa davaocem uluge je sekretar škole.

Peti veliki cilj je  ostvarivanje i nastavak saradnje sa različitim partnerima, ustanova i institucijama

 1. Povezivanje i potpuna saradnja sa Ministarstvom prosvete, posebno u domenu proširenja plana upisa u sva tri područja rada kroz realnu analizu potreba tržišta rada.
 2. Povezivanje i potpuna saradnja sa Zavodima srednjim školama, zajednicama srednjih škola u sva tri područja rada, visokoškolskim ustanova i univerzitetima, državnim agencijama,strukovnim udruženjima ,Privrednim komorama ….
 3. Nastavak i proširenje saradnje sa socijalnim parnerima i stvaranje preduslova dualnog obrazovanja učenika u sva tri područja rada.
 4. Ostavrivanje intezivnije saradnje sa roditeljima kroz direktnu komunikaciju kao i elektronskim putem kroz češće informisanje, preporuke i uključivanje u aktivnosti za poboljšanje uspeha u učenju i vladanju.
 5. Nastavljanje saradnje sa državnim organima i organima lokalne samouprave.

Šesti  veliki cilj Razvijanje dobrih uslova za rad i pozitivne radne atmosfere

 1. Primerima dobre prakse povezivanje zaposlenih po stručnoj, rekreativnoj osnovi i područjima ličnih interesovanja.
 2. Uvažavanje predloga zaposlenih, uključivanje zaposlenih u sve aktivosti, transparentnost u radu ,jednakost i transparentost u raspoređivanju radnih zadataka ,prekovremenog rada i ostavrivanju kolektivnih i ličnih prihoda.
 3. Obezbeđivanje kvalitetnijih uslova rada administrativnom i tehničkom osoblju .
 4. Nastavak dobre prakse formalne i neformalne saradnje za bivšim učenicima škole, zaposlenim ,predstavnicima svih relevantnih institucija i poslovnim parnerima