Број радника на обављању помоћно техничких послова у зависности од стручне спреме

VIVIIIIУКУПНО
Домар22
Спремачица

Ноћни  чувар

22
Спремачица1818
Спремачица и рад на ванредном образовању ученика222
УКУПНО:22024