Broj radnika na obavljanju pomoćno tehničkih poslova u zavisnosti od stručne spreme

VIVIIIIUKUPNO
Domar22
Spremačica

Noćni  čuvar

22
Spremačica1818
Spremačica i rad na vanrednom obrazovanju učenika222
UKUPNO:22024