Prava učenika ostvaruju se u skladu sa pozitivnim međunarodnim ugovorima i konvencijama i zakonom, a škola je dužna da obezbedi njihovo ostvarivanje, a naročito pravo na : 

 • Kvalitetan obrazovno-vaspitni rad,
 • Uvažavanje ličnosti,
 • Svestran razvoj ličnosti,
 • Zaštitu od diskriminacije i nasilja,
 • Blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo školovanje,
 • Informaciju o njegovim pravima i obavezama,
 • Podnošenja prigovora i žalbe na ocenu i na ostvarivanje drugih prava po osnovu obrazovanja,
 • Slobodu udruživanja u različite grupe, klubove i organizovanje učeničkog parlamenta,
 • Učestvovanje u radu organa škole u skladu sa zakonom,
 • Pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu ukoliko prava iz tačke 1-9 ovog člana nisu ostvarena. 

Učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj može da podnese prijavu direktoru škole u slučaju neprimernog ponašanja zaposlenih prema učeniku, u roku od 15 dana od dana nastpanja slučaja.

Direktor je dužan da prijavu razmotri, uz konsultaciju sa učenikom, njegovim roditeljem, odnosno starateljem odluči o njoj, u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

Zaposleni je dužan da prijavi direktoru kršenje prava u čenika.

Učenik može da odgovara samo za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila propisana posebnim zakonom ili opštim aktom.

Vaspitno-disciplinska mera može da se izrekne učeniku samo za povrede obaveze učinjene u toku školske godine.

Učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj odgovara za materijalnu štetu koju učenik namerno ili iz krajnje nepažnje nanese školi u skladu sa zakonom. 

Učenik može za povredu svojih radnih obaveza da odgovara disciplinski i materijalno. 

Povreda obaveza učenika škole može biti lakša i teža. 

Statutom škole, odnosno Pravilnikom o pravima, obavezama i odgovornosti učenika regulišu se lakše i teže povrede, vaspitno i vaspitno-disciplinske mere i postupak njihovog izricanja.

Škola pohvaljuje učenike za njihov doprinos u ostvarivanju bolje discipline na času, za razvijanje međusobnih odnosa učenika baziranim na uzajamnom razumevanju i saradnji u odeljenju ili van odeljenja kao i za razvijanje boljih međuljudskih odnosa sa drugim učenicima, zaposlenima i trećim licima. 

Učenike koji postižu izuzetne rezultate u obrazovno vaspitnom procesu škola nagrađuje na kraju školske godine shodno materijalnim, odnosno finansijskim mogućnostima u skladu sa zakonom i opštim aktima.

Dužnost učenika je da : 

 • redovno pohađa nastavu, stiče znanja, ovladava veštinama i uredno izvršava sve druge obaveze u vaspizno-obrazovnom procesu,
 • dolazi u školu i druga mesta u kojima škola organizuje i sprovodi obrazovno-vaspitni proces, prikladno odeven za namenske aktivnosti ,
 • napusti školsko dvorište u roku od 15 minuta posle završetka poslednjeg časa
 • brine se o ličnoj higijeni i urednosti, higijeni školskskih i drugih prostorija u kojima se vrši obarazovna- vaspitna delatnost.
 • dolazi u školu na vreme pre početka časa, a posle znaka za početak nastave bude na svom mestu, spreman za njen početak,
 • disciplinovano se ponaša u učionici i drugim prostorijama škole za vreme trajanja nastave, ispita, kao i na drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada u okviru sportskih, kulturnih, i drugih aktivnosti,
 • vodi sam računa o svojim odevnim predmetima, priboru i opremi, a posebno za vreme trajanja školskog odmora,
 • čuva od oštećenja školsku imovinu, odnosno imovinu drugih organizacija za vreme posete ili izvođenja dela programa obrazovno-vaspitnog rada van škole,
 • pristojno se ponaša i kada nije u školi.

Učenik čuva od oštećenja i uništenja đačku knjižicu, svedočanstvo i druge javne isprave koje škola izdaje.

Učenik je dužan da roditelju odnosno staratelju da na uvid đačku knjižicu, u koju odeljenjski starešina unosi obaveštenja, uspeh, vaspitno-disciplinsku meru i drugo. 

Učenik ne sme da prepravlja i dopisuje podatke na ispravama koje škola izdaje. 

Odnosi među učenicima treba da budu zasnovani na međusobnoj saradnji i pomoći, drugarstvu, prijateljstvu, uvažavanju i poštovanju ličnosti i pristojnom ophođenju.

Međusobne nesporazume i sukobe učenici rešavaju u okviru odelenjske zajednice uz posredovanje odelenjskog starešine, psihologa, pedagoga, socilajnog radnika ili dežurnog nastavnika.

Učenici treba da se pristojno ponašaju prema nastavnicima i ostalim zaposlenima u školi. 

Učenici treba da se uzdrže od komentarisanja rada i ponašanja nastavnika, sem na odeljenskim sastancima sa svojim razrednim starešinom ili u ličnom razgovoru sa pedagogom, direktorom i pomoćnikom direktora.

Svoje primedbe na rad nastavnika i zaposlenih učenici mogu izneti pred učenički parlament ili preko svog predstavnika u školskom odboru.

Međusobne nesporazume nastavnika i učenika rešava direktor ili pomoćnik direktora škole u saradnji sa pedagogom, odnosno psihologom.

Dužnosti redara su da :

 • priprema sredstva i uslove za nastavu,
 • obaveštava nastavnike o odsustvu učenika,
 • čuva lične predmete, knjige i pribor učenika, kao i da se stara o higijeni učionice,
 • prijavljuje svako oštećenje školske ili lične imovine, a posebno da pre početka nastave uočene nedostatke prijavi odelenjskom starešini ili dežurnom nastavniku.