Планови и програми ваннаставних активности
Допунски и додатни рад
Школа ће организовати допунски и додатни рад.

Допунски рад ће бити реализован током школске године и таквом врстом рада биће обухваћени ученици:
– који перманентно заостају и тешко савлађују наставно градиво
– који у току школске године више пута добију негативну оцену из него предмета
– који због болести, породичних или других оправданих разлога дуţе одсуствују са наставе

Додатна настава ће бити реализована током школске године и таква врста рада организоваће
се за обдарене и способније ученике који су посебно заинтересовани за поједине наставне
предмете из области у којима остварују завидан успех.
Припремни рад
Припремна настава ће се организовати за све ученике који полаţу разредни или поправни испит.
Она ће се организовати почетком маја за ученике завршних разреда, а крајем маја за
ученике осталих разреда.
Разредни, поправни и други испити обавиће се у јуну и августу месецу.

Друштвено користан рад
Друштвено користан рад ученика има за циљ да васпитава ученика да својим радом у
слобоно време доприносе стварању и унапређивању услова ţивота и рада људи.
Друштвено користан рад биће реализован у школи и школским радионицама и у предузећима
где се планира извођење практичне наставе.

Производни рад
– уређење школске зграде, школског дворишта (клупе, жардињере, учионице)
– уређење школске радионице и просторија у којима ученици обављају праксу
– радови у школској радионици (израда предмета за потребе школе са наставницима практичне
наставе)
– обављање активности у школском дворишту (прање возила за обуку, мењање уља, филтера,
за ученике саобраћајне струке размена удţбеника).

Културно- уметничке активности

За организацију културно-уметничких активности задужени су проф. Српског језика и
књиţевности, Историје и Географије.
У току школске 2011/2012. године организоваће се:
– посете позориштима,
– Посета биоскопима,
– Посете свим значајним културним и друштеним институцијама у граду.
– Посета Сајму књига.
Секције ученика:
Новинарска секција
Планинарска секција
Спортске секције

Такмичења:
Спортска такмичења:

  1. у баскету 
  2. у стоном тенису
  3. у одбојци
  4. у шаху

На нивоу општине по програму и плану општине
– Општински крос
Као и сваке године и ове школске године у оквиру школе одржаће се у свим струкама за  завршне разреде такмичења из стручне оспособљености, као и припреме за Градско,  Републичко такмичење, а све према плану и програму које утврди Министарство просвете и спорта Републике Србије.

Екскурзије ученика

Активности у области професионалне оријентације

Активности у области заштите животне средине

Активности здравствене превенције и превенције малолетничке деликвенције

Програм заштите деце од насиља