Planovi i programi vannastavnih aktivnosti
Dopunski i dodatni rad
Škola će organizovati dopunski i dodatni rad.

Dopunski rad će biti realizovan tokom školske godine i takvom vrstom rada biće obuhvaćeni učenici:
– koji permanentno zaostaju i teško savlađuju nastavno gradivo
– koji u toku školske godine više puta dobiju negativnu ocenu iz nego predmeta
– koji zbog bolesti, porodičnih ili drugih opravdanih razloga duţe odsustvuju sa nastave

Dodatna nastava će biti realizovana tokom školske godine i takva vrsta rada organizovaće
se za obdarene i sposobnije učenike koji su posebno zainteresovani za pojedine nastavne
predmete iz oblasti u kojima ostvaruju zavidan uspeh.
Pripremni rad
Pripremna nastava će se organizovati za sve učenike koji polaţu razredni ili popravni ispit.
Ona će se organizovati početkom maja za učenike završnih razreda, a krajem maja za
učenike ostalih razreda.
Razredni, popravni i drugi ispiti obaviće se u junu i avgustu mesecu.

Društveno koristan rad
Društveno koristan rad učenika ima za cilj da vaspitava učenika da svojim radom u
slobono vreme doprinose stvaranju i unapređivanju uslova ţivota i rada ljudi.
Društveno koristan rad biće realizovan u školi i školskim radionicama i u preduzećima
gde se planira izvođenje praktične nastave.

Proizvodni rad
– uređenje školske zgrade, školskog dvorišta (klupe, žardinjere, učionice)
– uređenje školske radionice i prostorija u kojima učenici obavljaju praksu
– radovi u školskoj radionici (izrada predmeta za potrebe škole sa nastavnicima praktične
nastave)
– obavljanje aktivnosti u školskom dvorištu (pranje vozila za obuku, menjanje ulja, filtera,
za učenike saobraćajne struke razmena udţbenika).

Kulturno- umetničke aktivnosti

Za organizaciju kulturno-umetničkih aktivnosti zaduženi su prof. Srpskog jezika i
knjiţevnosti, Istorije i Geografije.
U toku školske 2011/2012. godine organizovaće se:
– posete pozorištima,
– Poseta bioskopima,
– Posete svim značajnim kulturnim i društenim institucijama u gradu.
– Poseta Sajmu knjiga.
Sekcije učenika:
Novinarska sekcija
Planinarska sekcija
Sportske sekcije

Takmičenja:
Sportska takmičenja:

  1. u basketu 
  2. u stonom tenisu
  3. u odbojci
  4. u šahu

Na nivou opštine po programu i planu opštine
– Opštinski kros
Kao i svake godine i ove školske godine u okviru škole održaće se u svim strukama za  završne razrede takmičenja iz stručne osposobljenosti, kao i pripreme za Gradsko,  Republičko takmičenje, a sve prema planu i programu koje utvrdi Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije.

Ekskurzije učenika

Aktivnosti u oblasti profesionalne orijentacije

Aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine

Aktivnosti zdravstvene prevencije i prevencije maloletničke delikvencije

Program zaštite dece od nasilja