Директор:
Вучинић Марија
дипломирани саобраћајни инжењер

Помоћници директора за редовно образовање:

Станковић Срђан
дипломирани машински инжењер

Лончар Биљана
дипломирани саобраћајни инжењер

Мацановић Татјана
социјални радник

Руководилац центра за обуку возача
Тучић Душко
дипломирани саобраћајни инжењер

Координатор практичне наставе за електро и машинску струку:
Младеновић Љубомир
специјалиста електромоторних погона

Координатор практичне наставе за саобраћајну струку и организатор наставе ванредног образовања:
Митровић Жарко
дипломирани саобраћајни инжењер

Школски одбор

Орган управљања у школи jесте школски одбор. Председник и чланови органа управљања обављаjу послове из своjе надлежности, без накнаде.

Орган управљања има девет чланова укључуjући и председника. Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог jединице локалне самоуправе.

Чланови Школског одбора су:

  1. Вук Филиповић, представник школе,председник школског одбора
  2. Ана Урошевић, представник социјалних партнера,заменик председника школског одбора
  3. Александар Радовановић, представник социјалних партнера
  4. Перо Илић, представник социјалних партнера
  5. Дејан Првуловић, представник школе
  6. Жарко Митровић, представник школе
  7. Радмила Вучић Живановић, представник Савета родитеља
  8. Нада Ђорђевић, представник Савета родитеља
  9. Драгана Крстић, представник Савета родитеља