в.д. директор:
Станковић Срђан
дипломирани машински инжењер

Помоћници директора за редовно образовање:

Максовић Немања
дипломирани саобраћајни инжењер

Петровић Жељко
дипломирани молекуларни биолог и физиолог

Помоћник директора за ванредно образовање:
Вучинић Марија
дипломирани саобраћајни инжењер

Руководилац центра за обуку возача
Тучић Душко
дипломирани саобраћајни инжењер

Координатор практичне наставе за електро и машинску струку:
Младеновић Љубомир
специјалиста електромоторних погона


Координатор практичне наставе за саобраћајну струку:
Митровић Жарко
дипломирани саобраћајни инжењер

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања установе и ради у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Пословника о раду Школског одбора и других законских прописа.
Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама органа управљања присуствују и учествују у њиховом раду представници Ученичког парламента. У раду такође учествује и представник синдиката у школи, без права одлучивања.

Чланови Школског одбора за наредни период су:
1. Жељко Пјевчевић, председник  Школског одбора
2. Маја Мијатовић
3. Жарко Митровић
4. Вера Панић
5. Зоран Аксентијевић
6. Саша Павловић
7. Александар Радовановић
8. Ана Урошевић
9. Бранислав Гопић