Права, обавезе и одговорности родитеља

Правила понашања родитеља односно старатеља ученика и трећих лица

Родитељ, односно старатељ ученика дужан је да :

 • прати понашање, учење и успех свог детета, односно да се редовно информише о томе и сарађује са дететом,
 • сарађује са одељењским старешином,
 • поштује налоге и предлоге дежурног наставника,
 • сарађује са предметним наставником,
 • редовно присуствује родитељским састанцима,
 • пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,
 • доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова живота и рада.

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља, осим када се ради о материјалној штети коју је ученик начинио школи.

Лице које није ученик школе или лице запослено у школи, дужно је да на улазним вратима покаже личну карту, службени позив или другу исправу ради идентификације.

Лица из става 1. овог члана не смеју се задржавати у ходницима и другим просторијама школе нити ометати рад, већ се упућују од стране дежурног лица у просторију за пријем трећих лица или у канцеларију.

Лице које није запослено у школи може бити упућено код директора школе, помоћника директора школе или секретара и у стручну службу школе само уколико има заказано или уколико се директор, помоћник директора, секретар школе или стручна служба сагласе о пријему истог.

Родитељу односно старатељу или другом лицу које није ученик школе или запослен у школи забрањено је да:

 • уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини. Изузетак чине службена лица полиције док су на дужности и радници службе физичког обезбеђења школе
 • пуши у просторијама школе,
 • уноси, односно користи алкохол, опијате наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством,
 • самовољно решава међусобне сукобе или сукобе ученика употребом оружја, оруђа и физичке силе,
 • вулгарним и непристојним речима коминицира са ученицима, радницима школе или трећим лицима,
 • вређа или физички кажњава своје или другу децу у школи
 • врше политичку пропаганду међу ученицима и радницима школе
 • афирмише рад секти