Документи

За наставнике


26.02.2024.

Finanskijski izveštaj za 2023

Izveštaj o radu direktora u prvom polugodištu 2023 2024

Izveštaj o radu škole u prvom polugodištu 2023 2024


3.11.2023.

Finansijski plan za 2024


2.11.2023.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ, ПЛАН ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА И ИНДИВИУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН (ИОП)


9.10.2023.

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ПРОТОКОЛ О ПОСТУПАЊУ У ШКОЛИ СА УЧЕНИЦИМА OБОЛЕЛИМ ОД ДИЈАБЕТЕСА


28.09.2023.

IZVEŠTAJ O RADU DIREKTORA ŠKOLE

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2022 2023

GODIŠNJI PLAN RADA 2023 2024


24.04.2023.

Интерни поступци и процедуре поступања у ситуацијама насиља са дефинисаним одговорностима

Програм заштите ученика Техничке школе ГСП од насиља


17.03.2023.

Zavrsni racun


10.03.2023.

Полугодишњи извештај о реализацији плана рада директора школе 2022 2023

Полугодишњи Извештај о реализацији Плана рада за школску 2022 2023


27.02.2023.

PRAVILNIK O STICANJU I RASPODELI VANBUDZETSKIH-SOPSTVENIH PRIHODA

26.01.2023.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2023

PLAN JAVNIH NABAVKI

PLAN NABAVKI U 2023 NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE


 

1.12.2022.

PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA ZA VREME BORAVKA U TŠGSP I SVIH AKTIVNOSTI KOJE ORGANIZUJE SKOLA


15.11.2022.

Информатор о раду


3.11.2022.

Систематизација радних места


10.10.2022.

Извештај о реализацији Плана рада за школску 2021 2022 годину

Извештај о реализацији плана рада директора школе за школску 2021 2022

Годишњи план рада за школску 2022 2023 годину

Годишњи план стручног усавршавања


24.03.2022.

Завршни рачун   


11.02.2022.

Годишњи план јавних набавки

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН


29.10.2021.

Пословник о раду Наставничког већа

Статут Техничке школе ГСП


29.09.2021.

Годишњи план рада 2021 2022

Извештај о раду директора 2021

Извештај о раду директора

Извештај о реализацији плана рада школе

Извештај о реализацији рада

План 2021-22


22.02.2021.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ


6.12.2020.

PRAVILNIK JAVNE NABAVKE

PLAN JAVNIH NABAVKI


16.10.2020.

Статут Техничке школе ГСП

Развојни план 2020-25

Пословник о савету родитеља

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање


21.09.2020.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

ОДЛУКА О ИЗВЕШТАЈУ О РАДУ ДИРЕКТОРА

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 20 21


План примене мера

Ценовник Ауто школе

Ценовник образовања ванредних ученика

03.03.2020.

Финансијски извештај

Финансијски план за 2020. годину

Извештај директора

Извештај о раду школе прво полугодиште школске 2019-2020. године

План јавних набавки за 2020. годину


Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о начину евидентирања и праћењу друштвено корисног рада


23.09.2019.

Годишњи план рада 2019 2020

Годишњи план рада 2019-2020

Извештај о раду директора

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2018 2019

Извештај о реализацији годишњег плана рада 2018 2019

ДОПИС МИНИСТАРСТВУ


ГОДИШЊИ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018-2019. ГОДИНУ


Правилници, закони, обрасци


ЗАВРШНИ РАЧУН 2018

ЗАВРШНИ РАЧУН 2017

Финансијски план за 2019

План јавних набавки 2019 године

План јавних набавки 2019 године на који се не примењује ЗОЈН


Наставни планови и програми