Историјат

Техничка школа ГСП има дугу традицију. Основана је 3. октобра 1933. године. Тада је Дирекција трамваја и осветљења одобрила Правилник и наставни план занатске школе под називом Мушка занатска школа Дирекције трамваја и осветљења. 

Прва генерација редовних ученика уписана је школске 1933/34. године и тада су уписана тридесет и два ученика. Школу је финансирала ДТО, а надзор над њеним радом и управљањем вршио је Школски одбор састављен од стручњака ДТО и једнога представника Министарства трговине и индустрије.

После ослобођења, школа је наставила са радом. Тада мења свој назив у Мушка занатска школа БЕЛСАП (Београдско електрично саобраћајно предузеће), а затим у Индустријска школа са практичном обуком Белсап, односно ГСП.

Од 1953. године права оснивача школе пренета су на Народни одбор општине Стари град. Општина тада преузима финансирање личних расхода наставног и осталог особља школе, а ГСП улаже средства за материјалне и инвестиционе расходе, као и за награде за ученике. Године 1959. школа поново мења назив у Школа са практичном обуком „Бора Марковић“ ГСП.

Одлуком Радничког савета ГСП и решењем Савета за просвету Народне Републике Србије  1961. године, основан је Школски центар за стручно оспособљавање кадрова ГСП-а који је почео са радом школске 1961/62. године. У његов састав ушла је и Школа са практичном обуком „Бора Марковић“. Центар се налазио у кругу ГСП-а, на Дорћолу у Дунавској улици број 62. Где је извођена практична и теоријска настава.

Због ширења школе, увођења нових занимања и лоших просторних услова 1975. године школа се преселила у улицу Божидара Аџије број 2 (данас улица Радослава Грујића 2), где се и данас налази.

Са реформом средњег усмереног образовања 1977/78. године наша школа укључена је у реформу са прва два разреда Заједничких основа и два разреда усмереног образовања.

Тада под именом, Образовни центар за стручно образовање кадрова ГСП, организује производни рад за све средње школе на општини Врачар.

У овом периоду школа три пута мења назив: 1980. године Образовни центар ГС „Београд“, „Бора Марковић“, 1987. године Саобраћајна, машинска и електротехничка школа ГСП „Бора Марковић“ и од 1995. године Техничка школа ГСП.

После укидања усмереног образовања школа се преоријентисала на своја стара занимања у машинској, електротехничкој и саобраћајној струци.

Данас, Техничка школа ГСП у образовању редовних и ванредних ученика у три подручја рада саобраћај,машинство и обрада метала и електротехника образује образовне профиле техничар друмског саобраћаја, возач моторних возила, аутомеханичар, аутолимар, аутоелектричари ,машински техничари моторних возила, електротехничари за електронику на возилима,бравар електротехничар електромоторних погона електромеханичари за машине и опрему.

Ученици школе носе применива знања у привреду. Током школовања из наставни предмета теоријске и практичне насраве добију знања везана  за конструкцију и одржавање моторних возила,дијагностику кварова ( маханичких и кварова на електро уређајима и инсталацијама), отклањање кварова на свим системима на моторним возилима, демонтажу и замену дотрајалих и неисправних делова,  монражу делова и система, експлоатацију моторних возила, организацију транспортног процеса у превозу путника и терета, израду потребне документације за извођење транспортног процеса и знања и вештине непосредног извођења транспортног процеса. У остваривању наставног процеса од великог значаја је сарадња са  социјалним партнерима школе у чијим објектима ученици стичу практична знања уз надзор наставника практичне наставе.

Техничка школа ГСП одувек је остваривала блиску сарадњу са Градским саобраћајним предузећем и тај однос је одржала до данас. ГСП је оснивач наше школе и у њему се изводи практична настава за наше ученике, који се најчешће и запошљавају у овом јавном предузећу.

У својој, 85 година дугој традицији васпитања и образовања ученика, школа је изнедрила преко 55.000 свршених средњошколаца.

Током свог дугогодишњег постојања, школа се мењала и квантитативно, и квалитативно, и просторно и програмски.

Оно на шта смо посебно поносни је чињеница да је и дан-данас наша школа задржала примат у образовању кадрова за потребе ГСП-а, великих аутопревозника, приватних ауто-сервиса тј. свих привредних субјеката који се баве одржавањем, оправком  и експлоатацијом моторних возила свих врста.

Не мали број наших ученика наставља школовање на Високошколским и Академским студијама. Знања понесена из школе су има добар темељ за надградњу током школовања. У нашим редовима запослених има колега који су управо завршили ову школу и наставком школовања  постигли степен образовања , којим сада раде као наставници и следећим генерација преносе научена знања понесена из школе и даљег свог школовања.

Монографија