Помоћно техничко особље

Број радника на обављању помоћно техничких послова у зависности од стручне спреме
V IV III I УКУПНО
Домар - 2 - - 2
Ноћни  чувар - - - - 2
Спремачица - - - 14 14
Спремачица и рад на ванредном образовању ученика 2 2 2
УКУПНО: - 2 - 16 20