Број радника на обављању помоћно техничких послова у зависности од стручне спреме

VIVIIIIУКУПНО
Домар22
Ноћни  чувар2
Спремачица1414
Спремачица и рад на ванредном образовању ученика222
УКУПНО:21620