Помоћно техничко особље

Број радника на обављању помоћно техничких послова у зависности од стручне спреме

V IV III I УКУПНО
Домар 2 2
Ноћни  чувар 2
Спремачица 14 14
Спремачица и рад на ванредном образовању ученика 2 2 2
УКУПНО: 2 16 20