Руководство

Директор:
Вучинић Марија, дипл. инж. саобраћаја
Помоћници директора за редовно образовање:

Лончар Биљана, дипл. инж. саобраћаја
Смена „Б“ подручје рада Саобраћај


Мацановић Татјана, дипломирани социјални радник
Смена „А“ подручје рада Машинство и обрада метала и електротехника

Орган управљања у школи jесте школски одбор. Председник и чланови органа управљања обављаjу послове из своjе надлежности, без накнаде.Орган управљања има девет чланова укључуjући и председника. Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог jединице локалне самоуправе.

 Чланови Школског одбора су:

  1. Вук Филиповић, представник школе,председник школског одбора
  2. Ана Урошевић, представник социјалних партнера,заменик председника школског одбора
  3. Александар Радовановић, представник социјалних партнера
  4. Перо Илић, представник социјалних партнера
  5. Дејан Првуловић, представник школе
  6. Нинослав Петровић, представник школе
  7. Миодраг Ловчевић, представник Савета родитеља
  8. Зорица Костић, представник Савета родитеља
  9. Дејан Баљак, представник Савета родитеља