Мисија и визија школе

Мисија

Најважнији део традиције наше школе је квалитетно образовање и васпитање стручног кадра за потребе Градског саобраћајног предузећа и великог броја државних и приватних аутопревозника, аутосервиса као и предузећа која пружају услуге у области експлоатације и одржавања моторних возила, дијагностике кварова и оправке моторних возила.

Ово постижемо свеобухватним преношењем и усвајањем како теоријског тако и практичног дела наставе.

Сарадња ученика и наставника, један је од приоритета а заснива се на међусобном разумевању, уважавању, поверењу, правичности и одговорности свих учесника васпитно – образовног процеса, као и надоградња добрих односа са локалном заједницом и пословним партнерима.

Визија

Нашу школу видимо као место где ће ученици стицати трајна и применљива знања. Желимо да нас локална заједница и у будуће препознаје као васпитно-образовну установу коју одликују: рад у савременим просторно-техничким условима и атмосфера позитивних међусобних односа свих актера васпитно-образовног процеса . Поставили смо себи шест великих циљева и то :

Први велики циљ је стварање услова и повећање квалитета наставе и укључивање у савремене токове развоја средње стручног образовања.

 1. Извођење теоријске наставе за ученике у сва три подручја рада у опремљеним кабинетима и учионицама теоријске наставе за све предмете како општеобразовне тако и општеструче и стручне предмете. Реновираље учионица у подруму школе, замана дотрајалих прозора и уградња нових,Реконструкција вентилационих система и уградња нових .
 2. Оганизација и спровођење практичне наставе у сва три подручја рада са савременом опремом,алатима и инструментима у опремљеним радионицама и кабинетима  практичне наставе  са високостручним наставничким кадром.
 3. Настава која се обавља кроз вежбе у за то опремљеним лабораторијима.
 4. Осавремењивање, постојећих кабинета рачунарства и информатике
 5. Организација и извођење Блок наставе –обука вожње  на технички исправним, сигурним возилима, са врло професионалним и стручним наставничким кадром.
 6. Набавка возила “Ц“ категорије за обуку вожње и полагање завршних испита образовног профила возач моторних возила.
 7. Образовања ванредних ученика у свим подручјима рада и верификованим образовним профилима према захтевима привреде и уз наставак сарадње са пословним партнерима којима се већ велики низ година остварује изузетно успешна сарадња.
 8. У образовању ванредних ученика задржати постојећи ниво и повећати квалитет и број ученика и израде програма стручних оспособљавања у сва три подручја рада кроз сарадњу са заинтересованим предузећима и компанијама, а досадашњу сарадњу проширити .
 9. Израда нових и иновација постојећих образовних профила у складу са техничко технолошким напретком и привредним развојем наше земље.
 10. Набавка опреме,алата,инструмената наставних средстава у сва три подручја рада,опремање кабинета, учионица и радионица шемама, показним материјалом,макетама, дијагностичким и другим потребним уређајима.

Други велики циљ је подстицање развоја ученика

 1. Подршка ученицима са циљем унапређивања постигнућа како у теоријској тако у практичној настави.
 2. Стално праћење резултата учења и предузимање мера за побољшање .
 3. Рад постојећих секција и формирање нових, према интересовањима у школи што омућава ученику да открије, задовољи и даље развије интересовања, склоности и способности за поједине области живота ,рада и ставаралаштва.
 4. Организација разноврсних активности везаних за подстицање развоја ученика и развијање здравих стилова живота очувања здравља, превенција болести зависности и др.
 5. Давање значаја ученицима који су својим учењем,редовним присуством, радом, понашањем остваривали свој лични школски успех као и презентовали школу на такмичењима (похвале, укључивање у подршкиу и помоћ ученицима онима који не могу оставрити успех).
 6. Рад са ученицима којима је потребан додатна подршка за учење ( индивидуални образовни план).
 7. Унапређивање рада ученичког парламента и вршњачких тимова.

Трећи велики циљ Јачање професиналних капацитета запослених

 1. Развијање компетенција неопходних за квалитетан рад и осавремењивање наставног процеса
 2. Подршка свим запосленим и учешће у израдама презентација, семинара у свим наставним предметима и областима који доприносе квалитету наставног процеса, едукацији и интеракцији.
 3. Стручно усавршавање ,усвршавање запослених за коришћење софтверских програма, курсеви страних језика
 4. Стално стручно усавршавање  и едукација свих наставника за своје наставне предмете, размена искустава и интерна усавшавања.
 5. Стално стручно усавршавање и едукација запослених у стручној служби школе.
 6. Стално стручно усавршавање и едукација запослених у рачуноводству,секретаријату , аутошколи,служби ванредног образовања .
 7. Активности и присуство запослених на свим местима и скуповима на којима се разматра и одлучује о пословима којима се школа бави .
 8. Интерна или спољашња едукација запослених са Законима, Правилницима који дефинишу рад у Средњим школама у Репблици Србији.
 9. Развијање компетенција за самовредновање, вредновање,доношење акционих планова израду пројеката, тимски рад и друго.

 Четврти велики циљ Одржавање постојећег нивоа и Стварање безбеднијих  услова за учење и рад

 1. Подизање на највиши ниво безбедност  свих ученика  школе, запослених и трећих лица са спроведеном анализом досадашњег стања и  спровођењем мера заштите од насиља.
 2. Даље развијање тимског рада за израду и спровођење акционих планова борбе против свих видова насиља и повећања безбедности у школи.
 3. Укључивање ученика и родитеља  у активности организације и промоције борбе против насиља.
 4. Чешћи сусрети ученика на спортским активностима и такмичењима.
 5. Организација трибина за ученике,родитеље и запослене.
 6. Промоција примера добре праксе и низ активности у циљу повећања безбедности ученика.
 7. Наставак спровођења мера прописаних Правилником о зашити ученика од насиља Техничке школе ГСП Београд.
 8. Наставак добре сарадње са Центрима за социјални рад.
 9. Развиајње капацитета за ненасилно решавање комфликата.

Безбедност и здравље ученика и запослених на раду  је један од највећих приоритета и обавеза школе да то испуни. Из тог разлога услуге пружања вођења послова безбедности и здравља на раду као и послова заштите од пожара у свему сагласно одредедбама важећих закона биће дате  даваоцу услуга који поседује линценцу издату од стране Министарства за рад, борачка и социјална питања (детаљи наведени у Уговору о пословној сарадњи. Контакт особа са даваоцем улуге је секретар школе.

Пети велики циљ је  остваривање и наставак сарадње са различитим партнерима, установа и институцијама

 1. Повезивање и потпуна сарадња са Министарством просвете, посебно у домену проширења плана уписа у сва три подручја рада кроз реалну анализу потреба тржишта рада.
 2. Повезивање и потпуна сарадња са Заводима средњим школама, заједницама средњих школа у сва три подручја рада, високошколским установа и универзитетима, државним агенцијама,струковним удружењима ,Привредним коморама ….
 3. Наставак и проширење сарадње са социјалним парнерима и стварање предуслова дуалног образовања ученика у сва три подручја рада.
 4. Оставривање интезивније сарадње са родитељима кроз директну комуникацију као и електронским путем кроз чешће информисање, препоруке и укључивање у активности за побољшање успеха у учењу и владању.
 5. Настављање сарадње са државним органима и органима локалне самоуправе.

Шести  велики циљ Развијање добрих услова за рад и позитивне радне атмосфере

 1. Примерима добре праксе повезивање запослених по стручној, рекреативној основи и подручјима личних интересовања.
 2. Уважавање предлога запослених, укључивање запослених у све активости, транспарентност у раду ,једнакост и транспарентост у распоређивању радних задатака ,прековременог рада и оставривању колективних и личних прихода.
 3. Обезбеђивање квалитетнијих услова рада административном и техничком особљу .
 4. Наставак добре праксе формалне и неформалне сарадње за бившим ученицима школе, запосленим ,представницима свих релевантних институција и пословним парнерима