Редовно образовање

Сви облици образовно васпитног рада реализоваће се у оквиру 
петодневне радне недеље.

Теоријска настава ће се изводити у две смене
Смене се мењају недељно.

Прва смена почиње у 07,20 часова, а завршава се у 13,15 часова.
Друга смена почиње у 14,05 часова а завршава се у 20,00.

Теоријска настава, допунска, додатна настава и ваннаставне 
активности се изводе у учионицама, кабинетима и специјализованим 
учионицама школе. У изузетним случајевима делови теоријске наставе могу 
се реализовати у предузећима.

Практична настава се изводи у две смене и почиње у 07 часова до 
20 часова.

Обука вожње у оквиру практичне наставе за ученике одвија се у 
просторијама на саобраћајном полигону на Врачару и саобраћајницама 
Београда на којима је дозвољена обука. Обука се изводи по сменама: 
пре подне од 07,30 до 13,55 часова, а поподне од 14,00 до 20,05 
часова. Час практичне наставе обуке вожње са редовним ученицима траје 
60 минута.