Делатност

Основна делатност

 • Образовање и оспособљавање ученика за рад на експлоатацији и одржавању моторних возила
 • Образовање одраслих кроз доквалификације, преквалификације и специјализације у подручјима рада саобраћај, машинство и електротехника

 

Проширена делатност

 • Оспособљавање кандидата за управљање моторним возилима у свим категоријама
 • Оспособљавање кандидата за превоз шинским возилима и превоз опасних материја
 • Оспособљавање кандидата за дијагностику рада мотора и електронски управљаних система на моторним возилима
 • Израда браварских, металостругарских и лимарских производа по захтеву наручилаца
 • Пружање услуга оправке и одржавања моторних возила

 

Остале делатности

 • Провера стручне оспособљености радника из подручја рада саобраћај, машинство и електротехника
 • Пружање стручне помоћи у истраживањима и планирању потреба за образовањем на захтев социјалних партнера
 • Организација курсева и семинара за стручно оспособљавање, усавршавање и специјализацију
 • Оспособљавање кандидата из познавања града, за такси возаче (у организацији Скупштине Града Београда)
 • Оспособљавање лица за управљање моторних возила, тролејбуса, трамваја
 • Обука руковаоца виљушкара, електроколица, електроколица дизалица
 • Обука лица за управљање возилима које превозе опасне материје (АДР)