Представљен Водич за одељењске старешине

  • -

Представљен Водич за одељењске старешине

Category : Вести

„Kорак напред у сарадњи школа и родитеља“.

У петак 4.11.2016. године у Педагошком музеју представљен је Водич за одељењске старешине „Kорак напред у сарадњи школа и родитеља“.

vodicВодич jе у сарадњи са Mинистарством просвете, науке и технолошким развојем и УНИЦЕФ-ом урадило Педагошко друштво Србиjе.

Аутори Водича су: Биљана Радосављевић, Јасмина Ђелић, Гордана Чукурановић, Маја Врачар,  Ирена Мучибабић, Наташа Стојановић, Јела Станојевић, Биљана Михаиловић, Оља Јовановић – UNICEF.

Водич садржи 5 поглавља: Области и начини рада одељењског старешине; Комптенције одељењског страешине; Вредновање и самовредновање рада одељењског стрешине; Принципи, облици и садржаји сарадње са родитељима и Планирање, сарадње одељенског старешине са родитељима.

У сваком поглављу Водича као и у прилозима, дате су прецизне смернице у циљу остваривања боље сарадње родитеља и школе.

Посебни саветник министра просвете, науке и технолошког развоја Драгана Mиловановић нагласила jе да jе боља сарадња родитеља и школа приоритет Mинистарства  и да ће се у наредном периоду радити на стварању родитељско- наставничке коалициjе.

„Школа не може да функционише  добро ако нису заступљена четири актера: наставници, родитељи, ученици и Министарство“, нагласила jе Mиловановић.

Директорка  Педагошког друштва Србије Биљана Радосављевић нагласила jе да у Србиjи не постоjи систем подршке за професионални развоj одељенских старешина и додала да сарадња родитеља и школе зависи од учитеља и разредних старешина.

„Водич садржи пет поглавља и у сваком су препоруке, примери, добра решења. Примери из наше земље, али и иностранства“, рекла jе Радосављевић.

Aнкетирање jе показало да сваки пети родитељ жели да се укључи у живот школе, али да не знаjу како могу да помогну.

„Tо jе значаjан показатељ за педагоге и психологе у школама коjи су носиоци сарадње са родитељима“, нагласила jе она. У анкети спроведеноj међу одељенским старешинама они су истакли да jе велики проблем незаинтересованост родитеља , коjи упркос позивима не долазе и не прате рад свог детета у школи. Родитељи и ученици задовољни су сарадњом са одељенским старешинама, а занимљиво jе да су родитељи са вишим степеном образовања мање  задовољни сарадњом са одељенским старешинама, него родитељи са нижим степеном формалног образовања.

Унапређивање сарадње родитеља и школе представља једну од важних области партнерства Министарства, просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а  чији је циљ да се обезбеде и  унапреде механизми стварне партиципације родитеља и улоге родитеља у процесу одлучивања у образовању и обезбеђења квалитета образовања и рада образовних установа.

Сарадња родитеља и школе и укључивање родитеља у различите аспекте школског живота представљају важну компоненту образовно-васпитног процеса и факторе за праведан и ефикасан образовни систем у ком сви учесници постижу своје најбоље резултате. Одељенски старешина најчешће представља прву спону између родитеља и школе, и с обзиром на значај одељенск0г старешине за развој поверења и сарадње родитеља и школе, препозната је потреба за њиховим оснаживањем и у том циљу је припремљен Водич.

Водич се ослања на резултате  истраживања, праксу у нашим школама и у свету и на анализу стратешке и законске регулативе, и подршку одељенским старешинама да боље разумеју сложеност своје улоге и да буду успешнији у успостављању и неговању квалитетне сарадње са родитељима. У Србији тренутно не постоји систем подршке за професионални развој одељенских старешина. Програми који се спроводе се махом баве унапређивањем рада са ученицима, а програми усмерени на сарадњу са родитељима се не односе на одељенске старешине, већ на наставнике уопште.

Водич за одељенске старешине доступан jе свима на саjту Педагошког друштва Србиjе:
https://www.pedagog.rs/?v=8cee5050eeb7.

http://www.pedagog.rs/wp-content/uploads/2016/08/Korak-napred-u-saradnji-skole-i-roditelja.pdf